Andrea R. Lluch


Avís Legal

Termes i Condicions de la pàgina web d'ANDREA R. LLUCH

Gràcies per visitar aquesta pàgina web. Per favor, cal llegir atentament els Termes i Condicions continguts en aquest document perquè cada vegada que s'usa aquesta pàgina web s'accepten els Termes i Condicions que ací s'exposen.

- Política de Privadesa de la pàgina web

Qualsevol material o dada personal enviada a la pàgina web d’ANDREA R.LLUCH queda emparat per la política de privadesa de l'empresa i la protecció de dades personals.

- Exactitud, caràcter complet i puntualitat de la informació

Encara que usem tots els mitjans al nostre abast per assegurar l'exactitud i el caràcter complet de la informació continguda en aquesta pàgina web, no assumim cap responsabilitat en el cas que la informació que s'hi troba disponible no siga exacta o completa.

- Transmissió

Qualsevol material o comunicació no personal que transmeta aquesta pàgina web per e-mail o qualsevol altre mitjà, incloent-hi dades, preguntes, comentaris, suggeriments o similars és i serà tractada com a no confidencial i sense drets de propietat.

- Drets de propietat intel·lectual

L'obra d'ANDREA R. LLUCH està sota una Llicència Creative Commons.

Tots els drets d'autor i altres drets de propietat intel•lectual referents als textos, imatges, logotips i materials en general continguts en aquesta pàgina web són propietat d’ANDREA R.LLUCH o han sigut inclosos amb l'autorització del seu corresponent propietari.

Els usuaris poden navegar per aquesta pàgina web, reproduir-ne extractes per mitjà d'impressió i realitzar-ne descàrregues a un disc dur o a l'efecte de distribució a altres mitjans a condició de mantenir-ne intactes totes les notes relatives a drets d'autor i a la propietat de la pàgina i que l'esment de marca enregistrada aparega en totes les reproduccions. No s'ha de vendre o distribuir cap reproducció de cap part d'aquesta pàgina web amb finalitats de lucre comercial.

No s'ha d'interpretar, en cap cas, que cap dels continguts d'aquesta pàgina web puga significar la concessió de cap autorització o dret per utilitzar cap de les marques comercials incorporades a la pàgina. L'ús abusiu de les marques enregistrades en aquesta pàgina web, excepte el previst en aquests Termes i Condicions, queda estrictament prohibit. Així mateix, advertim que ANDREA R.LLUCH defensarà els seus drets de propietat intel•lectual amb el màxim rigor que permeta la llei.

- Enllaços amb altres pàgines web

Els enllaços existents a la pàgina web d’ANDREA R.LLUCH poden portar fora de la xarxa i sistemes de l'empresa. En aquest cas, ANDREA R.LLUCH no acceptarà cap responsabilitat en relació al contingut, exactitud i funcionament de les pàgines web de terceres persones. Els enllaços es proporcionen de bona fe i ANDREA R.LLUCH no pot ser responsable de les modificacions que posteriorment es produesquen a les pàgines web de tercers i a les quals proporcionem un enllaç. La inclusió d'un enllaç per connectar-se amb altres pàgines webs no implica assumpció de responsabilitats en relació a les pàgines per part d'ANDREA R.LLUCH. Li recomanem que estiga informat i que llegesca atentament les notes legals i de privadesa de totes les pàgines web que visite.

- Garanties i exempcions de responsabilitat

L'ús d'aquesta pàgina web és exclusivament pel seu compte i risc.

- Garanties

Aquesta pàgina web s'ofereix «quan és possible» i «com es troba» i, per tant, ANDREA R.LLUCH no dóna garanties explícites, implícites, legals o d'un altre tipus (garanties implícites de comerciabilitat o satisfacció del nivell de qualitat i d'adequació a un propòsit particular), incloent-hi garanties o compromisos en relació al fet que el material d'aquesta pàgina web serà complet, exacte, fiable, posat al dia, respectuós amb els drets de tercers, que l'accés a la pàgina web no patirà interrupcions, no presentarà errors i estarà exempt de virus, que aquesta pàgina web serà segura i que qualsevol opinió o consell d’ANDREA R.LLUCH obtingut a través d'aquesta pàgina web serà exacte o fiable, per tot això s'indica expressament que no s'assumirà cap compromís o garantia sobre els aspectes enumerats.

- Responsabilitat

Tant ANDREA R.LLUCH com qualsevol tercer implicat en la creació, producció o distribució d'aquesta pàgina web en el nostre nom no tindrà cap tipus de responsabilitat, en cap cas, per danys directes, fortuïts, consecutius, indirectes, especials o punitius ni per costos, pèrdues o responsabilitats, qualsevol que siga la forma en què es deriven del seu accés, ús o incapacitat d'ús, del canvi en el contingut d'aquesta pàgina web, de qualsevol altra pàgina web a la qual s'accedesca per mitjà d'un enllaç proporcionat en aquesta pàgina o de la màxima amplitud permesa per la legislació aplicable, motivats per qualsevol mesura que nosaltres prenem o deixem de prendre com a resultat d'algun missatge que se'ns va enviar per e-mail.

Tant ANDREA R.LLUCH com qualsevol tercer implicat en la creació, producció o distribució d'aquesta pàgina web no tindran cap responsabilitat derivada del manteniment del material i els serveis que es troben disponibles en aquesta pàgina o de realitzar correccions, actualitzacions o eliminacions. Qualsevol material contingut en aquesta pàgina web està subjecte a canvis sense previ avís.

ANDREA R.LLUCH no tindrà cap tipus de responsabilitat, en cap cas, per qualsevol dany patit a conseqüència d'algun virus que puga haver infectat el seu ordinador o altres aparells de la seua propietat per causa de l'accés, ús o descàrregues de qualsevol material d'aquesta pàgina web. Si opta per descarregar material des d'aquesta pàgina web, aqueixa acció es realitza pel seu exclusiu compte i risc.

Amb la màxima amplitud permesa per la legislació aplicable, declara renunciar expressament a efectuar qualsevol reclamació contra ANDREA R.LLUCH i els responsables, directors, empleats, proveïdors i programadors que es puga derivar de l'ús o accés a aquesta pàgina web.

- Activitats prohibides

Té prohibit realitzar qualsevol acte que, segons el parer d’ANDREA R.LLUCH, es puga considerar inadequat i/o arribar a ser considerat com un acte il•legal o que estiga prohibit d'acord amb la legislació aplicable a aquesta pàgina web, incloent-ne, sense caràcter limitatiu, els següents:

  • Qualsevol acte que constituesca un incompliment de la privadesa (incloent-hi transferències a la pàgina web d'informació privada sense l'autorització de la persona afectada) o de qualsevol altre dels drets legals de les persones físiques.
  • Usar aquesta pàgina web per difamar o calumniar ANDREA R.LLUCH o altres persones físiques o actuar de manera que es desacredite el bon nom de les persones.
  • Transferir a la pàgina web arxius que continguen virus que puguen causar danys a la propietat d'ANDREA R.LLUCH o a la propietat de persones físiques.
  • Col·locar o transmetre a aquesta pàgina web qualsevol material no autoritzat, incloent-ne, sense caràcter limitatiu, material que probablement cause, a judici nostre, molèsties o perjudicis, o bé, violant els sistemes o la seguretat de la xarxa d'ANDREA R.LLUCH o de terceres persones, material que siga difamatori, racista, obscè, amenaçador o de contingut pornogràfic o que presente qualsevol forma d'il·legalitat.

- Actualització de notes legals

Ens reservem el dret de realitzar canvis i correccions en aquesta nota. Per favor, consulte aquesta pàgina de tant en tant per revisar aquestes i noves informacions addicionals.


Licencia Creative Commons 2013 ANDREA R. LLUCH